1 место занял 333 учебный взвод!

1М

2 место занял 431 учебный взвод!

2М

3 место занял 212 учебный взвод!

3М


1 место занял 432 учебный взвод!

Grankin_I_I_dlya_sayta